Download APK

Google Chrome: Fast & Secure v80.0.3987.149 APK

Google Chrome: Fast & Secure posterFast, simple, and secure. Google Chrome browser for Android phones and tablets.

What's new in version

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ngoài việc tăng cường hiệu suất và nâng cao độ ổn định, bản phát hành này còn có các tính năng sau:

• Thông báo ít hơn: Bạn có thể thấy ít yêu cầu thông báo hơn nhờ tùy chọn mới về quyền.
• Cookie thuộc tính SameSite: Theo mặc định, các cookie chỉ được xử lý là từ cùng một trang web.
• Nội dung nghe nhìn an toàn: Âm thanh và video không an toàn trên các trang bảo mật sẽ được tự động nâng cấp lên các kết nối an toàn.

show more

Permissions

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
 • android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
 • android.permission.NFC
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_SYNC_SETTINGS
 • android.permission.READ_SYNC_STATS
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • android.permission.USE_CREDENTIALS
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS
 • com.android.chrome.permission.C2D_MESSAGE
 • com.android.chrome.permission.READ_WRITE_BOOKMARK_FOLDERS
 • com.android.chrome.TOS_ACKED
 • com.chrome.permission.DEVICE_EXTRAS
 • com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS
 • com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
 • com.google.android.apps.now.CURRENT_ACCOUNT_ACCESS
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
 • com.sec.enterprise.knox.MDM_CONTENT_PROVIDER
show more

Features used

 • android.software.vr.mode
 • android.hardware.vr.high_performance
 • android.hardware.screen.landscape
 • android.hardware.vr.headtracking
 • android.hardware.sensor.gyroscope
 • android.hardware.sensor.accelerometer
 • android.hardware.location.gps
 • android.hardware.camera
 • android.hardware.microphone
 • android.hardware.touchscreen
 • android.hardware.location
 • android.hardware.location.network
show more
Generate Download Link

If this version doesn't work with your phone, you can click on Options to choose the best device for you.
In case there isn’t any devices working in your phone, you can download by Device ID and select your android version

How to install APK file?

The file name downloaded is Google Chrome: Fast & Secure-398714901.apk.

Make sure that third-party apps are allowed on your device. Simply pop over to your phone's Settings menu (usually found by hitting the menu button from the home screen) and tap the option for Applications. You can see an option that says "Unknown Source" Fill the check box next to it, then click OK on the resulting popup alert.
 • From the Homescreen go to Settings >> More.
 • Go to Security >> Device administration.
 • Check "Unknown Source"
That’s it! Android manufactures have added the security settings of "Unknown Source" to prevent the installation of any app other than from Google play store. If this option is enabled, you are allowed to install apps from third party sources. Now you are able to install apps that you downloaded.

How to install multiple APKs (App bundle) as if it was a single package?

Split APKs Installer (SAI) APK is an app that lets you install multiple APKs as if it was a single package. This is useful for installing apps that are distributed as App Bundles since Android provides no built-in way to install them from sources other than Google Play.

How to use SAI?
 • Download and Install: Split APKs Installer (SAI) APK
 • Download All files APKs of com.aefyr.sai
 • Open (SAI) App
 • Click Pick APKs button and select all files APKs of Google Chrome: Fast & Secure then click Select button to start installation process
84.0.4147.89 (414708973)2020-07-24
84.0.4147.89 (414708970)2020-07-15
81.0.4044.138 (404413800)2020-07-19
83.0.4103.106 (410410670)2020-06-17
83.0.4103.106 (410410673)2020-06-26
83.0.4103.101 (410410173)2020-06-11
83.0.4103.96 (410409673)2020-06-09
83.0.4103.96 (410409670)2020-06-05
83.0.4103.83 (410408373)2020-06-02
81.0.4044.138 (404413823)2020-05-24
More ❯