Download APK

Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game v1.0.5 APK

Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game posterBest Shooting Music Game!🔫

What's new in version

Đã thêm chức năng Cửa hàng : 🛒
Người chơi có thể chuyển đổi vũ khí thông qua cửa hàng, vũ khí khác nhau có hiệu ứng âm thanh khác nhau

Mẹo: 🔫 Nhiều loại súng sẽ được cập nhật trong tương lai, hãy tiếp tục đón chờ

❤️Thêm các bài hát nổi tiếng:

- Điểm cao
- Đường đến huyền thoại
- Ngọt ngào nhưng tâm lý

Mẹo: 🎵Điều chỉnh âm nhạc (Trang cài đặt) sẽ rất nhiều giúp bạn phù hợp với nhịp điệu.
Âm nhạc sẽ không bao giờ kết thúc miễn là bạn có thể làm theo nhịp điệu!

show more

Permissions

 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.android.vending.BILLING
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
show more

Features used

 • android.hardware.touchscreen
 • android.hardware.touchscreen.multitouch
 • android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
 • android.software.vr.mode
 • android.software.vr.high_performance
 • android.hardware.location
 • android.hardware.location.network
 • android.hardware.wifi
show more
Generate Download Link

If this version doesn't work with your phone, you can click on Options to choose the best device for you.
In case there isn’t any devices working in your phone, you can download by Device ID and select your android version

How to install APK file?

The file name downloaded is Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game-5.apk.

Make sure that third-party apps are allowed on your device. Simply pop over to your phone's Settings menu (usually found by hitting the menu button from the home screen) and tap the option for Applications. You can see an option that says "Unknown Source" Fill the check box next to it, then click OK on the resulting popup alert.
 • From the Homescreen go to Settings >> More.
 • Go to Security >> Device administration.
 • Check "Unknown Source"
That’s it! Android manufactures have added the security settings of "Unknown Source" to prevent the installation of any app other than from Google play store. If this option is enabled, you are allowed to install apps from third party sources. Now you are able to install apps that you downloaded.

How to install multiple APKs (App bundle) as if it was a single package?

Split APKs Installer (SAI) APK is an app that lets you install multiple APKs as if it was a single package. This is useful for installing apps that are distributed as App Bundles since Android provides no built-in way to install them from sources other than Google Play.

How to use SAI?
 • Download and Install: Split APKs Installer (SAI) APK
 • Download All files APKs of com.aefyr.sai
 • Open (SAI) App
 • Click Pick APKs button and select all files APKs of Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game then click Select button to start installation process
1.2.9 (29)2020-11-18
1.2.8 (28)2020-11-11
1.2.7 (27)2020-11-04
1.2.6 (26)2020-11-01
1.2.3 (23)2020-10-21
1.2.2 (22)2020-09-30
1.0.8 (8)2020-09-10
1.0.7 (7)2020-09-02
1.0.6 (6)2020-08-22
1.0.5 (5)2020-08-15
More ❯