Advertisement

Information

Updated2019-07-04
Rating4.3 ★ / 5
version1.1.006
Size6.87 MB
OS RequireAndroid 4.4 - KitKat
Packagenamebible.global.runyankore
Author's NotesBAIBULI ERIKWERA Runyankore - Rukiga Bible 1964

Description

Egi (Runyankore - Rukiga Baibuli ey’ahari intaneti) ni Baibuli y’omu nshaho. Tugikozire tworekyereire aha Kigambo kya Ruhanga kyonka hatariho kindi kyoona kiri kukuteganisa. Aha maisho ahu orikurondera eki orikwenda omuri Baibuli, kyanguhi munonga hamwe n’ebindi ebirungi ebiri kwijiraho nka okugikozesa nari okugishoma n’obu intaneti yakuba etariho.

Ebi erikukora:
– Okugikozesa otiine intaneti
– Okuhurikiza
– Okusherura emigane nari ebigambo ebikuru
–Ebiri kwongyera kushoborora/ Ebyahandiikirwe ebiri kweshushaniriza
– Okutorana eshura nari enyiriri omu bwiira
– Okuhindura emiringo ya Baiburi hatariho kuteganisibwa kwoona.

Banyin’obushoborozi nab’ekitongore ekya Baibuli omuri Uganda
show more

BAIBULI ERIKWERA Runyankore APK - v1.1.006

Updated: 2019-07-04

Rating

4.3
29 Total
5★ 21
4★ 2
3★ 2
2★ 1
1 ★ 3
Advertisement
1.1.006 (110006)2019-07-04
1.1.005 (110005)2019-07-03
1.0.9 (109004)2019-04-12
1.0.9 (109001)2019-01-22